Informacje dla klientów

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROGA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Łączna 39 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie
z zawartą umową.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
- dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane
do czasu jej odwołania.
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROGA nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych
jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.